งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 2 วันที่ Jun 25-27, 2010

    
      จังหวัดภูเก็ต โดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมด้วยองค์กรต่าง ๆ อาทิ วัฒนธรรมจังหวัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ จัดให้มีงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ ๒ ภายใต้แผนปฏิบัติงานไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ณ บริเวณตลาดศาลเจ้ากะทู้ ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์

     ๑.  เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม สู่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น
     ๒.  เพื่อสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม สร้างกระแสการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
     ๓.  เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเสริมรายได้ และธุรกิจของท้องถิ่น